Allgemeine Bedingungen und Konditionen

Gebruiksvoorwaarden
Belangrijk: alle bezoekers dienen dit te lezen

1. Definities

1.1 Bezoeker = een ieder die de website van Ga Den Haag bezoekt of van de informatie gebruik maakt.
Informatie = gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden enz, die zich op de Ga Den Haag website bevinden.
Ga Den Haag = gevestigd aan de Wagenstraat 185a in Den Haag, Nederland.
Ga Den Haag website = alle pagina’s, in welke taal dan ook, waar deze website gebruiksvoorwaarden door Ga Den Haag op van toepassing zijn verklaard of waarop door Ga Den Haag naar deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen.
Gebruiksvoorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

Haagsche skyline Avond

2. Toepasselijkheid

2.1 Op het bezoek van de Ga Den Haag website en het gebruik van de Informatie (waaronder alle aanbiedingen op de Ga Den Haag website en alle diensten die Ga Den Haag verleent) zijn deze websitevoorwaarden van toepassing. Indien de Bezoeker de websitevoorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de Bezoeker geen gebruik maken van de Ga Den Haag website en de door Ga Den Haag aangeboden aanbiedingen en diensten.
2.2 Ga Den Haag heeft het recht de websitevoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. Ga Den Haag zal de Bezoeker op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen of wijzigingen door
aankondiging hiervan op de homepage van de Ga Den Haag website.

3. Eigendoms- en gebruikersrechten

3.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de Ga Den Haag website en de Informatie bij Ga Den Haag.
3.2 De Bezoeker is ten aanzien van de Ga Den Haag website en de Informatie slechts bevoegd de Ga Den Haag website door te bladeren en de informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden
naar een harde schijf of andere multimedia apparaten. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (©Ga Den Haag 2014) duidelijk zichtbaar te zijn.
3.3 De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de Ga Den Haag website mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een
andere website of worden geframed.
3.4 De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ga Den Haag, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Ga Den Haag website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk .
3.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze websitevoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.
3.6 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door Ga Den Haag op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Hoewel Ga Den Haag ernaar streeft dat de informatie juist is, geeft Ga Den Haag geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie of de Ga Den Haag website.
4.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de bezoeker zal de informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.
4.3 Ga Den Haag is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van:
(a) het gebruik of de inhoud van de Ga Den Haag website of de informatie;
(b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige website waarnaar op de Ga Den Haag website een link is opgenomen of enige website waarop een link is opgenomen naar de Ga Den Haag website;
(c) inbreuk door (het gebruik van) de Ga Den Haag website of de informatie op rechten van derden.
Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ga Den Haag.
4.4 Indien via de Ga Den Haag website overeenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen is Ga Den Haag op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze websitevoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke
transacties en Ga Den Haag is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
4.5 Hoewel Ga Den Haag ernaar streeft dat de Ga Den Haag website gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is Ga Den Haag niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de Ga Den Haag website om welke reden dan ook. Toegang tot de Ga Den Haag website mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. Ga Den Haag heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de Ga Den Haag website te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. Ga Den Haag is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

 

5. Apparatuur

5.1 De Bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de Ga Den Haag website te bezoeken en gebruiken. Ga Den Haag is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de Bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van de Ga Den Haag website.

 

6. Persoonlijke informatie

6.1 Tijdens het bezoek van de Ga Den Haag website wordt persoonlijke informatie van de Bezoeker verzameld en verwerkt door Ga Den Haag. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de Privacy Policy van Ga Den Haag.

 

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 De websitevoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de Bezoeker en Ga Den Haag wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voorzover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen Ga Den Haag en de bezoeker.
7.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de bezoeker de Ga Den Haag website bezoekt.
7.3 Indien deze websitevoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze websitevoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.
7.4 Deze website Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn. 

U kunt contact opnemen met Ga Den Haag onder het volgende adres: 

Ga Den Haag
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74335766
Kantoor: Wagenstraat 185A, 

Den Haag, Nederland
E-mail: info@gadenhaag.nl
Telefoon: (+31) 70 747 01 02

 

GA Den Haag, gevestigd aan Bierkade 19, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

GA Den Haag verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

GA Den Haag verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gadenhaag.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
GA Den Haag verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • GA Den Haag analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • GA Den Haag verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

GA Den Haag neemt verantwoordlijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GA Den Haag) tussen zit. 

  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GA Den Haag bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Delen van persoonsgegevens met derden

GA Den Haag verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 • GA Den Haag gebruikt functionele, analytische en tracking cookies.
 • Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.
 • GA Den Haag gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit.
 • Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
 • Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
 • Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: veiliginternetten.nl

 

GA Den Haag wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: autoriteit-persoonsgegevens

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GA Den Haag neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contakt

 

Wat zijn cookies?

Zoals gebruikelijk is bij bijna alle professionele websites, gebruikt deze site cookies, dit zijn kleine bestanden die naar uw computer worden gedownload om uw ervaring te verbeteren. Deze pagina beschrijft welke informatie ze verzamelen, hoe we die gebruiken en waarom we deze cookies soms moeten opslaan. We zullen ook delen hoe u kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen, maar dit kan bepaalde elementen van de functionaliteit van de site downgraden of ‘breken’.


Hoe we cookies gebruiken

We gebruiken cookies om verschillende redenen die hieronder worden beschreven. Helaas zijn er in de meeste gevallen geen industriestandaardopties voor het uitschakelen van cookies zonder de functionaliteit en functies die ze aan deze site toevoegen volledig uit te schakelen. Het wordt aanbevolen om alle cookies aan te laten staan ​​als u niet zeker weet of u ze nodig heeft of niet als ze worden gebruikt om een ​​dienst te leveren die u gebruikt.


Cookies uitschakelen

U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door de instellingen in uw browser aan te passen (zie de Help van uw browser hoe u dit kunt doen). Houd er rekening mee dat het uitschakelen van cookies de functionaliteit van deze en vele andere websites die u bezoekt, beïnvloedt. Het uitschakelen van cookies resulteert meestal ook in het uitschakelen van bepaalde functionaliteit en functies van deze site. Daarom is het aan te raden om cookies niet uit te schakelen. Dit Cookiebeleid is tot stand gekomen met behulp van de Cookiebeleid Generator. Cookies Policy Generator.


De cookies die we instellen

 • Bestellingen die gerelateerde cookies verwerken

  Deze site biedt e-commerce- of betalingsfaciliteiten en sommige cookies zijn essentieel om ervoor te zorgen dat uw bestelling tussen pagina’s wordt onthouden, zodat we deze goed kunnen verwerken.

 • Formulier gerelateerde cookies

  Wanneer u gegevens indient via een formulier, zoals die op contactpagina’s of reactieformulieren, kunnen cookies worden ingesteld om uw gebruikersgegevens te onthouden voor toekomstige correspondentie.

Cookies van derden

In sommige speciale gevallen gebruiken we ook cookies van vertrouwde derde partijen. In het volgende gedeelte wordt beschreven welke cookies van derden u via deze site kunt tegenkomen.

 • Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een van de meest wijdverbreide en vertrouwde analyseoplossingen op internet om ons te helpen begrijpen hoe u de site gebruikt en hoe we uw ervaring kunnen verbeteren. Deze cookies kunnen dingen bijhouden zoals hoe lang u op de site doorbrengt en de pagina’s die u bezoekt, zodat we boeiende inhoud kunnen blijven produceren.

  Zie de officiële Google Analytics-pagina voor meer informatie over Google Analytics-cookies.

 • Van tijd tot tijd testen we nieuwe functies en brengen we subtiele wijzigingen aan in de manier waarop de site wordt geleverd. Wanneer we nog steeds nieuwe functies testen, kunnen deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat u een consistente ervaring krijgt terwijl u op de site bent, terwijl we ervoor zorgen dat we begrijpen welke optimalisaties onze gebruikers het meest waarderen.

 • De Google AdSense-service die we gebruiken om te adverteren, gebruikt een DoubleClick-cookie om relevantere advertenties op internet weer te geven en het aantal keren dat een bepaalde advertentie aan u wordt getoond te beperken.

  We gebruiken op deze site ook social media buttons en/of plug-ins waarmee je op verschillende manieren verbinding kunt maken met je sociale netwerk. Om deze te laten werken, zijn de volgende sociale-mediasites inclusief; {Lijst de sociale netwerken waarvan u de functies hebt geïntegreerd met uw site?:12}, plaatst cookies via onze site die kunnen worden gebruikt om uw profiel op hun site te verbeteren of om bij te dragen aan de gegevens die zij bewaren voor verschillende doeleinden die worden beschreven in hun respectieve privacy beleid.

 • We also use social media buttons and/or plugins on this site that allow you to connect with your social network in various ways. For these to work the following social media sites including; {List the social networks whose features you have integrated with your site?:12}, will set cookies through our site which may be used to enhance your profile on their site or contribute to the data they hold for various purposes outlined in their respective privacy policies.

Meer informatie

Hopelijk heeft dat dingen voor u verduidelijkt en zoals eerder vermeld, als er iets is waarvan u niet zeker weet of u het nodig heeft of niet, is het meestal veiliger om cookies ingeschakeld te laten voor het geval het interactie heeft met een van de functies die u op onze site gebruikt .

Lees het artikel Cookiebeleid voor meer algemene informatie over cookies. The Cookies Policy article.


Als u echter nog steeds op zoek bent naar meer informatie, kunt u contact met ons opnemen via een van onze favoriete contactmethoden:

 • Email: info@gadenhaag.nl

Paket Anfrage