Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
Belangrijk: alle bezoekers dienen dit te lezen

1. Definities
1.1 Bezoeker = een ieder die de website van Ga Den Haag bezoekt of van de informatie gebruik maakt.
Informatie = gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden enz, die zich op de Ga Den Haag website bevinden.
Ga Den Haag = gevestigd aan de Wagenstraat 185a in Den Haag, Nederland.
Ga Den Haag website = alle pagina’s, in welke taal dan ook, waar deze website gebruiksvoorwaarden door Ga Den Haag op van toepassing zijn verklaard of waarop door Ga Den Haag naar deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen.
Gebruiksvoorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

rondvaart

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden
Belangrijk: alle bezoekers dienen dit te lezen

1. Definities
1.1 Bezoeker = een ieder die de website van Ga Den Haag bezoekt of van de informatie gebruik maakt.
Informatie = gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden enz, die zich op de Ga Den Haag website bevinden.
Ga Den Haag = gevestigd aan de Wagenstraat 185a in Den Haag, Nederland.
Ga Den Haag website = alle pagina’s, in welke taal dan ook, waar deze website gebruiksvoorwaarden door Ga Den Haag op van toepassing zijn verklaard of waarop door Ga Den Haag naar deze gebruiksvoorwaarden wordt verwezen.
Gebruiksvoorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

2. Toepasselijkheid
2.1 Op het bezoek van de Ga Den Haag website en het gebruik van de Informatie (waaronder alle aanbiedingen op de Ga Den Haag website en alle diensten die Ga Den Haag verleent) zijn deze websitevoorwaarden van toepassing. Indien de Bezoeker de websitevoorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de Bezoeker geen gebruik maken van de Ga Den Haag website en de door Ga Den Haag aangeboden aanbiedingen en diensten.
2.2 Ga Den Haag heeft het recht de websitevoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. Ga Den Haag zal de Bezoeker op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen of wijzigingen door
aankondiging hiervan op de homepage van de Ga Den Haag website.

3. Eigendoms- en gebruikersrechten

3.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, op de Ga Den Haag website en de Informatie bij Ga Den Haag.
3.2 De Bezoeker is ten aanzien van de Ga Den Haag website en de Informatie slechts bevoegd de Ga Den Haag website door te bladeren en de informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden
naar een harde schijf of andere multimedia apparaten. Op alle reproducties dient de copyright vermelding (©Ga Den Haag 2014) duidelijk zichtbaar te zijn.
3.3 De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de Ga Den Haag website mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een
andere website of worden geframed.
3.4 De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ga Den Haag, een koppeling, deep link of gateway aanbrengen tussen de Ga Den Haag website en enige andere (internet) website, (meta) search engine of computer netwerk .
3.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze websitevoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.
3.6 Bij gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreuk makende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreuk makende partij dient zijn inbreuk makende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door Ga Den Haag op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voorgaande boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-.

 

4. Aansprakelijkheid

4.1 Hoewel Ga Den Haag ernaar streeft dat de informatie juist is, geeft Ga Den Haag geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de informatie of de Ga Den Haag website.
4.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie en de bezoeker zal de informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.
4.3 Ga Den Haag is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van:
(a) het gebruik of de inhoud van de Ga Den Haag website of de informatie;
(b) het gebruik of de inhoud van informatie op enige website waarnaar op de Ga Den Haag website een link is opgenomen of enige website waarop een link is opgenomen naar de Ga Den Haag website;
(c) inbreuk door (het gebruik van) de Ga Den Haag website of de informatie op rechten van derden.
Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Ga Den Haag.
4.4 Indien via de Ga Den Haag website overeenkomsten tussen de bezoeker en derden tot stand komen is Ga Den Haag op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze websitevoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke
transacties en Ga Den Haag is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
4.5 Hoewel Ga Den Haag ernaar streeft dat de Ga Den Haag website gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar is, is Ga Den Haag niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de Ga Den Haag website om welke reden dan ook. Toegang tot de Ga Den Haag website mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. Ga Den Haag heeft te allen tijde het recht om een bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de Ga Den Haag website te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. Ga Den Haag is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

 

 

5. Apparatuur

5.1 De Bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de Ga Den Haag website te bezoeken en gebruiken. Ga Den Haag is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de Bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van de Ga Den Haag website.

 

6. Persoonlijke informatie
6.1 Tijdens het bezoek van de Ga Den Haag website wordt persoonlijke informatie van de Bezoeker verzameld en verwerkt door Ga Den Haag. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de Privacy Policy van Ga Den Haag.

 

7. Toepasselijk recht en geschillen
7.1 De websitevoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de Bezoeker en Ga Den Haag wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voorzover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen Ga Den Haag en de bezoeker.
7.2 De bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de bezoeker de Ga Den Haag website bezoekt.
7.3 Indien deze websitevoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze websitevoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.
7.4 Deze website Voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn. 

U kunt contact opnemen met Ga Den Haag onder het volgende adres: 

Ga Den Haag
Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 74335766
Kantoor: Wagenstraat 185A, 

Den Haag, Nederland
E-mail: info@gadenhaag.nl
Telefoon: (+31) 70 747 01 02